گلدانی
15 نوامبر

قطعه ای است جهت هم مرکز کردن شصت موتور و پمپ این قطعه مطابق استاندارد ساخته شده و سوراخ کاری های روی آن توسط ماشین های دقیق CNC انجام می شود

پاوریونیت آسانسور
15 نوامبر

این پاوریونیت ها غالبا از نوع موتور و پمپ غوطه ور در روغن استفاده می شود. که شامل پمپ اسکرو بی صدا (به خاطر مگانیزم و نوع دنده ها) و الکترو غوطه ور در روغن (طراحی شده جهت کار در روغن) و نیز هیدرولیک چند سرعته جهت ایجاد نرم و بدون ضربه کابین استفاده می شود.